Omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma

Pävitetty 7.9.2021

1. Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Yhtiön tiedot:

MediKulta Oy

Y-tunnus: 3173901-9

Kotipalveluvastaava:

Kittipha Tuukkanen

Pitäjänmäentie 20 C 52, 00380 Helsinki

kiti@medikulta.fi

Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot

Tiina Lehmuskoski

tiina.lehmuskoski@potilasasiamies.fi

Puhelin: 0445597777

2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Arvot ja toimintaperiaatteet:

Yhtiö tarjoaa luotettavaa, ystävällistä, laadukasta ja tehokasta palveluita ensihoidon ammattilaiselta. Lisäksi toimintaamme ohjaa tasa-arvon periaate, eli palvelua tarjotaan asiakkaillemme laadukkaasti asiakkaan henkilökohtaisesta tilanteesta tai taustasta (mm. Ikä, sukupuoli, etnisyys, toimintakyky) riippumatta.

Kotipalvelu toimintaperiaatteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa turvallisesti kotona.

Palvelutarve arvioidaan yksilöllisesti ikäihmisen tai hänen omaisensa kanssa, ja sen pohjalta laaditaan yksilöllinen suunnitelma asiakkaan itsemääräämisoikeuttansa ja valinnanvapautta kunnioittaen. Asiakasta kunnioitetaan ja kuunnellaan palvelutarvetta suunniteltaessa. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta kunnioitetaan antamalla asiakkaalle laaja vapaus muokata jokaisen palvelukerran sisältö vastaamaan hänen sen hetkistä tarvettaan ja tilannettaan.

Yhtiö tuottaa palvelut asiakkaan yksityisyyttä kunnioittaen, ja noudattaen vaitiolovelvollisuutta asiakkaan henkilökohtaisista asioista.

Yhtiön omien arvojen lisäksi toimintaamme ohjaavat hänen henkilökohtaisen arvomaailmansa lisäksi muun muassa kunkin ammattikunnan eettiset ohjeet, yhteiskunnallinen arvomaailma, vanhusten ja muiden hoitoon liittyvät valtakunnalliset ja paikalliset ohjeistot.

Yhtiömme keskeisenä tavoitteena on tyytyväisyys kaikkien eli asiakkaan, omaisten että työntekijöiden näkökulmasta.

Toiminta-ajatus ja perustehtävät:

Kotipalvelun kuvaus (henkilökohtainen hoiva ja keinot): MediKulta Oy tuottaa kotipalveluita (kotipalvelu ja tukipalvelut) asiakaslähtöisesti Helsingissä. Kotipalveluun kuuluu myös asiakkaan toiveiden mukaan esimerkiksi suihkutusta, hiustenleikkausta tai muuta kotipalvelua.

Kotipalveluiden tuottamiseksi on 42 asiakaspaikkaa (=asiakasmäärä).

Kotipalvelun tavoitteena on antaa neuvontapalvelua ja palveluohjausta ikäihmisille sekä auttaa kotona asuvia ikääntyneitä, pitkäaikaissairaita, omaishoitajia ja tilapäisesti apua tarvitsevia asiakkaita.

Yhtiömme keskeinen toiminta-ajatus on tarjota kuukausimaksullista kotiapua, jossa henkilö voi valita muutamasta eri pakettivaihtoehdosta ja siten itse määrätä kotikäyntien frekvenssiä sekä kestoa. Yhtiö tarjoaa kotitukipalvelut tasaiseen kuukausihintaan, ja tämä mahdollistaa asiakkaan palvelujen räätälöinnin juuri sillä hetkellä hänelle parhaiten sopivaksi. Mikäli asiakkaalle tulee ad-hoc palvelutarpeita, tai palvelut tuotetaan kolmannen tilaajan toimesta, tarjotaan palvelut tuntilaskutuksella.

Kuukausilaskutusmalli soveltuu parhaiten henkilöille, jotka lähtökohtaisesti selviävät useimmista arjen perusaskareista (mm. vaatteiden päälle laitto), mutta tarvitsevat silti selkeästi apua moniin kodin askareihin kuten siivoamiseen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen.

3. Omavalvonnan organisointi ja johtaminen

Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista, joilla kotipalveluvastaava  huolehtii laissa säädetyistä velvollisuuksista

MediKulta kotipalveluista vastaavana johtajana toimii toimitusjohtaja. Palveluista vastaavan johtajan tehtävä on huolehtia mm::

 • Omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä, sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista
 • Vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi on riittävästi voimavaroja
 • Vastata ensisijaisesti turvallisuuskysymyksiä kohtaan olevasta myönteisestä asenneilmapiiristä

Suunnitelma henkilöstön perehdyttämisestä ja kouluttamisesta sekä osallistumisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen

Riskienhallinta vaatii aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja riskien arvointiin, omavalvontasuunnitelman laatimisen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Yhtiön henkilöstön rekrytoinnin yhteydessä työntekijälle käydään läpi ajantasainen omavalvontasuunnitelma, sekä pohditaan sen toteuttamista osana jokapäiväisiä työtehtäviä.

4. Henkilöstö

Kuvaus henkilöstön määrästä ja rakenteesta

Yhtiön palvelut tuottaa yhtiön palveluista vastaava johtaja. Taloushallinnosta vastaa talousjohtaja.

Henkilöstömitoitus kykenee hoitamaan 42 asiakasta.

Toiminnan kasvaessa, yhtiön toiminnasta vastaa palveluista vastaava johtaja (palvelujohtaja). Palvelujohtaja vastaa palvelupäälliköistä, heidän rekrytoinnista ja kouluttamisesta.

STM ikäihmisten palvelujen laatusuositusten (2008:3) mukaisesti henkilöstömitoitukseen lasketaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat työntekijät (lähihoitajat, sairaanhoitajat), ja henkilöstö, jolla ei ole sosiaali- ja terveyshuollon ammatillista koulutusta, sisällytetään mitoitukseen vain siltä osuudella, kun heidän työnsä käsittää asiakkaiden perustarpeisiin vastaamista. Palvelujohtajan tehtävä on varmistua riittävästä henkilöstömitoituksesta.

Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista

Yhtiön henkilöstömäärää on tarkoitus kasvattaa lähihoitajilla ja sairaanhoitajilla sitä mukaan kun asiakaskunta kasvaa.

Henkilöstön rekrytointi on yritykselle ajankohtaista kun asiakasmäärä on yli 42 asiakasta.

Rekrytoinneissa noudatamme terveyden- ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettua lakia (voimaan 272/2005) sekä STM:n julkaisun “Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset” 2007:18 ohjeita. Lähihoitajan kelpoisuus tehtävän on lain 8§:n mukaisesti tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, tai muu vastaava tutkinto.

Terveydenhuollon ammattihenkilönä toimivat lähihoitajat kuuluvat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja sen sisältämän nimikesuojan piiriin. Lain 2§:n 2. mom. mukaisesti nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Yritys ei toiminnassaan toistaiseksi toteuta palveluita lapsiperheille, mutta jos tätä palvelua tuotetaan niin lapsiperheiden kotipalvelua tekevillä työntekijöillä tulee olla puhdas rikosrekisteri, ja tämä tarkastetaan kaikilta työntekijöiltä, uusilta ja vanhoilta.

Vastuuhenkilöllä tulee olla tehtävänsä hoitamiseen soveltuva pätevyys ja riittävä käytännön kokemus vastaavanlaisesta toiminnasta. Vastuuhenkilöllä tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) määritelty koulutus ja riittävä työelämän kokemus. 

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet.

Rekrytointitilanteessa tarkistetaan hakijan kelpoisuus Valviralta, sekä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset. Soveltuvuutta tarkistetaan myös hakijan ilmoittamien suosittelijoiden kautta edellisistä työpaikoista.

Kuvaus henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä. Erityistä huomioita on kiinnitettävä lääkehoitosuunnitelmaan potilasasiakirjakäytäntöihin ja laitteiden- ja tarvikkeiden käyttöön.

Perehdyttämisen tavoitteena on, että uusi työntekijä oppii tuntemaan yhtiön kotipalvelun arvot, toimintaperiaatteet, toimintatavat, asiakkaat, työyhteisön, yhteistyökumppanit sekä työntekijään kohdistuvat odotukset ja -mahdollisuudet. Perehdytys luo osaltaan perustan ammatilliselle osaamiselle, sekä sitoutuneelle ja vastuulliselle tavalle tehdä työtä.

Tehdessään rekrytointeja yhtiö käy läpi rekrytoitavan kanssa perehdyttämisoppaan sekä perehdyttämisohjelman/lomakkeen pitkäaikaisille työntekijöille sekä keikkalaisille.

Käsitellessään asiakastietoja, yrityksemme työntekijä pitää huolen tietojen salassa pysymisestä. Tämän johdosta asiakastietoja käsitellään vain asiakkaan luona tai toimistolla, niin että osallisina ovat vain asianosaiset. Yrityksemme työntekijä ei käsittele asiakastietoja silloin kun se ei ole hänen työtehtävänsä suorittamiseksi välttämätöntä. 

Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta. (täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut)

Henkilökunnan osaamista ylläpidetään riittävällä perehdyttämisellä sekä säännöllisillä täydennyskoulutuksilla. Täydennyskoulutustarpeet ja -toiveet ja kartoitetaan henkilökunnalta vuosittain. Tavoitteena on huolehtia henkilöstön jatkuvasta kehittymisestä, sekä taata laadukas ja ammattitaitoinen hoito asiakkaille.

Henkilöstön voimavaroja pyritään kehittämään kehityskeskusteluiden, koulutuksen ja työnohjauksen tukemisen avulla.

Tietosuojavastaavan osaamista tuetaan hänen kouluttamisellaan tehtävän laajuus huomioiden.

Työhyvinvoinnilla tavoitellaan työn mielekkyyttä ja työuraa tukevaa työyhteisöä- ja ympäristöä. Työhyvinvointia seurataan henkilökunnan tiimipalavereissa ja kehityskeskusteluissa. Yrityksemme on tavoitteena on tarjota työntekijälle paras työntekijäkokemus sekä alan paras kokonaiskompensaatio (palkka ja edut), koska hyvä työntekijäkokemus tuottaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

4.5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi tapahtuu tutustumiskäynnin yhteydessä, joka on maksuton. Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan keskustelemalla asiakkaan, omaisen ja mahdollisten muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Samalla havainnoidaan asiakkaan toimintakykyä. Asiakkaan toimintakyky ja avun tarve selvitetään asiakkuuden alkaessa. Asiakkaalle laaditaan yhteisen tapaamisen perusteella yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma, jota laatiessa käydään läpi asiakkaan voimavarat ja selviytyminen päivittäisistä toiminnoista. Tutustumiskäynnillä perehdytään myös mahdollisesti saatavilla oleviin lääkärinlausuntoihin ja hoitoraportteihin.

Palveluntarvetta arvioitaessa asiakasta kuunnellaan, selvitetään palvelun tarpeet ja keskustellaan yhdessä toteutuksen tavoista. Palvelusuunnitelmaa päivitetään, kun tilanne muuttuu. Asiakasta kannustetaan mahdollisimman suureen omatoimisuuteen, ja käytetään kuntouttavaa työtapaa aina tilanteen mukaisesti. Asiakasta/omaista/edunvalvojaa informoidaan sopimusten sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista kirjallisesti. Suullista informaatiota annetaan tutustumiskäynnillä, puhelimitse ja ensimmäisessä varsinaisessa neuvottelussa, jossa palvelusopimus allekirjoitetaan.

Asiakkaan kohtelu ja Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Yhtiö vahvistaa asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja oman näköiseen elämään. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan kaikissa työtehtävissä kuuntelemalla asiakasta ja pyrkimällä tekemään asiat juuri niin kuin hän haluaa. Asiakaskäynneillä yrityksemme työntekijän on mahdollista olla joustava ja tehdä käynneistä asiakkaan näköisiä. 

Asiakkaan epäasiallisen kohtelun tultua ilmi käsitellään asia välittömästi ko. työntekijän ja asiakkaan kanssa. Epäasiallisen kohtelun läpikäymisestä ja ratkaisemisesta vastaa työntekijän esimies.

Itsemääräämisoikeuden keskeiset periaatteet määritellään tässä omavalvontasuunnitelmassa, joka vahvistetaan vuosittain kotipalveluvastaavan toimesta. Omavalvontasuunnitelman päivitys (ml. Itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevista periaatteista) käsitellään kohdan 11. mukaisesti.

Asiakkaan oikeusturva

Muistutuksen vastaanottaja: Kittipha Tuukkanen

Helsingin kaupungin sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: Sari Herlevi ja
Teija Tanska, Toinen linja 4A, 00530 Helsinki, sosiaali.potilasasiamies@hel.fi

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot, ja tiedot sitä kautta saatavista palveluista: Kuluttajaneuvonta puh 029 5536901 ark 9-15

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle: Mahdolliset muistutukset käsitellään välittömästi

Hygieniakäytännöt

Yrityksemme huolehtii asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta yksilöllisten palvelusuunnitelmien mukaisesti. 

Palvelussa on käytettävissä suojavarusteita ja käsidesiä. Eristysasiakkaita

hoidettaessa käytössä on kaikki tarvittavat asianmukaiset suojavarusteet:

 • oikea käsihygienia
 • oikea suojainten käyttö (käsineet, suojatakki, suojaesiliina, suu-nenäsuojus)
 • oikeat työskentelytavat
 • pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen

Käsihygienian asianmukainen toteuttaminen on tärkein osa tavanomaisia varotoimia. Siihen

sisältyy erityisesti käsien desinfiointi jokaista potilaskontaktia ennen ja jälkeen.

Käsineitä on käytettävä sellaisissa työvaiheissa, joissa iho joutuu kosketukseen veren, kehon

nesteiden, eritteiden, kontaminoituneiden alueiden, asiakkaiden limakalvojen tai rikkinäisen ihon

kanssa. Käsineet vaihdetaan siirryttäessä asiakkaan ”likaiselta” alueelta ”puhtaalle” alueelle. Kädet desinfioidaan heti käsineiden riisumisen jälkeen.

Suojatakkia tai kosteutta läpäisemätöntä suojaesiliinaa käytetään, kun suoritetaan toimenpiteitä, joissa voi roiskua verta, kehon nesteitä tai eritteitä.

5. Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet

Kuvaus asiakasturvallisuuden kannalta kriittisten tilojen suunnittelusta sekä tilojen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa

Kotipalvelussa pääosa toimitiloista on asiakkaiden koteja ja pieneltä osin (hallinto) kotitoimistoa Pitäjänmäentie 20 C 52, 00380 Helsinki. Yhtiön tehdessä rekrytointeja toimistotilojen tarpeeseen vastaavuutta arvioidaan.

Kaikkien kotipalvelun työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu huolehtia asiakkaan turvallisuudesta kotona. Asiakkaalla on itsemääräämisoikeus omassa kodissaan ja keskustelemalla mahdollisista muutoksista asiakkaan kanssa pyritään hänen kotinsa saamaan mahdollisimman turvalliseksi.

Kotipalvelu alkaa asumiseen liittyvien tarpeiden, toiveiden ja hoidollisten vaatimusten kartoittamisella ja samalla asiakkaan koti ja toiveita kunnioittaen. Palveluiden tuotoksena ovat turvalliset ja elämänlaatua edistävän puhtauden asumistilat.

Kuvaus tilojen järjestämisestä, kulunvalvonnasta sekä murto- ja palosuojauksesta. Erityistä huomiota kuvauksessa tulee kiinnittää lääkehuolto- ja laboratoriotiloihin

Kotitoimisto on kivirakennus, paloluokka P1. Tila on päässy vain asianosaisilla ja heidän valvonnan alaisina. Ovipääsy tilaan on kahden lukon takana. Yleisovi rakennukseen sekä asunnon oni vat 24/7 lukittuna.

Kotitoimiston manuaalinen asiakasmateriaali säilytetään lukitussa kaapissa silloin kun sitä ei käsitellä. Sähköistä asiakasmateriaalia kotitoimistossa käytetään vain kun asiakastietojen salassapito voidaan täysin taata. Kotitoimiston asiakasmateriaaleja ei pidetä näkyvillä tai saatavissa mikäli ne eivät koske asiakkaalle tehtävän työn hoitamista juuri sillä hetkellä.

Yritys ei toteuta lääkehuolto- eikä laboratorion toimintaa, eikä sillä ole toimitiloja sitä varten.

Kuvaus siivous, jätehuoltoon ja ongelmajätteiden käsittelyyn liittyvistä menettelyistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tartuntavaarallisiin jätteisiin liittyviin käytäntöihin. (STTV:n oppaita 3.2006)

Yritys toteuttaa asiakkaiden kotitukipalveluita. Näitä palveluita tuotettaessa ei synny riski- tai ongelmajätettä. Kaikki palveluiden tuottamisessa syntynyt jäte hävitetään asiakkaan jätteenkäsittelyn paikkoihin, tai tuodaan yrityksen kotitoimiston jätteenkäsittelypaikalle hävitettäväksi. 

Yrityksen käyttämissä terveydentarkastuslaiteet eivät tuota ongelma- tai riskijätettä.  

Palvelusopimuksen asiakirjojen hävittäminen on kuvattu Asiakasrekisterin pito ja rekisterinpidon keskeiset periaatteet lomakkeessa.

Kuvaus toimipaikassa olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Yhtiön asiakastyössä käytettäviä laitteita ja tarvikkeita ovat mm. Verensokerimittari, verenpainemittarit, stetoskooppi. Tarvikkeet ovat työntekijöillä mukana käynnin yhteydessä.

Laitteiden käyttötarkoituksena ovat:

 • Sairauden ennakointi, ehkäisyyn, tarkkailuun tai hoitoon.
 • Vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun tai hoitoon.
 • Anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen tai muunteluun.

Lisäksi yhtiöllä on tarvikkeita kotitukipalveluita varten esim. Siivoustarvikkeet, suojavarusteet sekä puhtauden ylläpitoon liittyvät välineet.  Yhtiö ei tarjoa apuvälineitä, mutta voi avustaa niiden käytössä.

Kuvaus menettelytavoista laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien vaaratilanteiden ilmoitusten tekemisestä ja muiden laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien määräysten noudattamisesta

Henkilökunta huolehtii laitteiden aiheuttamien vaaratilanteiden ilmoittamisesta hoidosta vastaavalle johtajalle.

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista on tehtävä ilmoitus Valviraan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 24-26§ sekä Valviran määräysten 4/2010 mukaisesti. Valviran määräys 4/2010 Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus löytyy Valviran nettisivuilta: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf.

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa

Yhtiö ei käytä säteilylaitteita. 

Kliinisen mikrobiologian laboratoriotoiminta

Yhtiöllä ei tuota laboratoriopalveluita.

Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi

Ambulanssi tilataan hätänumerosta 112. Hätänumeron kautta saa apua kaikissa kiireellisissä

hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastuksen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen

kiireellisestä avuntarpeesta.

6. Potilasasiamies

Potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot

Tiina Lehmuskoski

tiina.lehmuskoski@potilasasiamies.fi

Puhelin: 0445597777

Kuvaus menettelytavoista potilasasiamiehen tehtävien asianmukaisesta määrittelystä: neuvontatehtävä, avustustehtävä, tiedotus- ja koulutustehtävä, palvelujen laadun seuranta ja palautteen antaminen

Potilasasiamies neuvoo sosiaalihuollon asiakaslaista ja auttaa asiakasta, jos tämä haluaa

tehdä muistutuksen. Muistutuksen voi tehdä, jos kokee saaneensa huonoa kohtelua

sosiaalipalvelun yhteydessä.

7. Lääkehoito

Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta Lääkehoitosuunnitelma on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2015:14) mukaisesti. STM:n opas löytyy osoitteesta: http://www.julkari.fi/handle/10024/129969

Yhtiö ei osallistu asiakkaan lääkehoitosuunnitelmaan. Lääkehoitosuunnitelma ylläpitää asiakkaan oma hoitava lääkäri. 

8. Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet

Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti

Yhtiö pyrkii ennaltaehkäisemään haittatapahtumat tunnistamalla vaaratekijät, arvioimalla riskejä, ryhtymällä toimenpiteisiin niiden hallitsemiseksi ja rakentamalla hyvää turvallisuuskulttuuria.

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään Palvelusopimus sekä Palvelusuunnitelma. Tässä kartoitetaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa asiakkaan palvelutarve ja mietitään kaikkien kannalta niiden turvallinen toteutustapa. Käynnit järjestetään kiireettömiksi, ja työtä tehtäessä keskitytään aina siihen tehtävään mitä ollaan tekemässä.

Liikkuminen ja asiakkaan siirrot toteutetaan suunnitellusti, rauhallisesti ja turvallisesti, asiakasta ohjaten ja ergonomiasta huolehtien.

Sähkölaitteita käytetään mahdollisimman turvallisesti ja keskittyen oikeaan käyttöön. Rikkinäiset sähköjohdot ohjataan korjattaviksi ja liukkaat kulkuväylät pihoilla hiekoitetaan mahdollisuuksien mukaan itse, jos asiakas tai omainen ei siihen pysty. Työssä käytetään tukevia kenkiä ja oikeaa nostotekniikka painonsiirtoa hyödyntäen.

Työvaiheet ja -tavat toteutetaan niin, että ammattitautien riski on mahdollisimman pieni.

Asiakasturvallisuus ja yhteistyö viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa

Jatkuvalla ennakoinnilla ja erilaisten säädösten huomioon ottamisella pyritään pitämään asiakasturvallisuus korkealla tasolla. Jos epäkohtia huomataan, ne korjataan heti yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja viranomaisten kanssa.

Yritys ilmoittaa viranomaisille muun muassa seuraavista tilanteista asiakkaan suostumuksella:

 • Mikäli asiakkaan tai muiden turvallisuus vaarantuu
 • Mikäli asiakkaan voinnissa tai asumisessa huomataan selkeä epäkohta
 • Asiakas ei kykene itse päättämään omista asioistaan
 • Mikäli asiakkaan tietoturva vaarantuu

Tämän lisäksi, yrityksellä on ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille sekä holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään.

Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään

Riskienhallinnasta ja turvallisuuden tilanteesta kerätään tietoa palvelujohtajalle tehdyistä kirjallisista ja suullista ilmoituksista. Seuraaviin osa-alueisiin kiinnitetään erityistä huomiota:

 • työterveys ja turvallisuus (ylikuormitus, ergonomia, tapaturmat ja onnettomuudet, väkivalta- ja
 • uhkatilanteet sekä läheltä piti -tilanteet)
 • asiakasturvallisuus (tapaturmat, asiakkaiden ja omaisten kanteet ja valitukset)
 • rikokset (tuhotyöt ja ilkivalta, omaisuuden katoamiset, hävikit, varkaudet, murrot)
 • tila- ja laiteturvallisuusriskit (laitteista aiheutuvat uhat, laitteiden rikkoutuminen)
 • palo- ja kiinteistöturvallisuus (tulipalot, erityistilojen ongelmat, logistiikan ongelmat)
 • tietoturvallisuus (tietoturvallisuuden ja tietosuojan ongelmat, väärinkäytökset, viestintäjärjestelmien häiriöt).
 • autoihin ja asiakkaiden välillä tapahtuvaan siirtymiseen liittyvät riskit

Haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään aina keskustelemalla asiakkaan ja omaisten kanssa, korjataan ne heti jos mahdollista. Asiat yritetään järjestää jatkossa niin, ettei samanlaista haittatapahtumaa pääse enää tapahtumaan. Kiireettömyys ja keskittyminen työhön asiakaskäynneillä minimoi haittatapahtumien sattumisen.

Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan

Mikäli toiminnassamme tapahtuu poikkeama, tilanne pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Asiakasta/omaista informoidaan tapahtuneesta virheestä, tilannetta pahoitellaan ja kerrotaan jo

tehdyistä toimenpiteistä sekä keskustellaan vielä tehtävistä toimenpiteistä.

Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. 

9. Asiakasasiakirjat ja henkilötietojen käsittely

Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta. Lisätietoa asiakasasiakirjojen säilyttämisestä

Jokaisen työntekijän kanssa on tehty kirjallinen allekirjoitettu salassapito- ja vaitiolovelvollisuussopimus. Asiakastiedot ovat lukon takana yrityksen kotitoimistolla ja asiakkaalla kotona asiakaskansiossa. Asiakastietoja säilytetään rekisterinpitäjällä sosiaalihuollon

asiakirjoista annettujen lakien 254/2015 ja 298/2009 mukaan. Yhtiö ei käytä sähköistä asiakasrekisteriä muuten kun laskutusta ja yhteydenpitoa varten.  Laskutukseen tarvittavia tietoja (nimi ja osoite) säilytetään kirjanpitolain mukaan.

 Manuaalinen aineisto säilytetään palonkestävässä ja lukitussa turvakaapissa. Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa. Potilastietoja ei luovuteta muille kuin niille tahoille, mihin asiakas on antanut suostumuksen.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta potilasasiakirjahallintoon ja tietosuoja-asioihin

Henkilöstön osaamisen varmistaminen liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirjahallintoon pyritään

varmistamaan perehdyttämisvaiheessa, lisäkoulutuksin sekä tarjoamalla lisätietoa. 

Sosiaalihuollossa asiakastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta

kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus

määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakastietoja. Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai

-rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus

voidaan esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

Satu Heinonen

hallinto@medikulta.fi

Puhelin: +358503677289

10. Asiakkaan osallistumisen vahvistaminen ja muistutusten käsittely

Kuvaus menettelytavoista, joilla asiakas ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta laadunhallinnan ja asiakasturvallisuuden puutteesta

Asiakkaiden ja heidän omaisensa huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. 

Käynneillä kysytään asiakkaan ja omaisten kokemuksia siitä miten toimintaa voisi kehittää.

Palauteet voi myös jättää yhtiölle sähköisesti yhtiön nettisivun kautta, sähköpostitse tai soittamalla puhelinaikana yrityksen numeroon. Numero on julkisesti nähtävillä nettisivulla. 

Yhtiöllä on käytössä myös oma potilasasiamies, jonka yhteystiedot on nettisivulla nähtävissä. 

Kuvaus palautteiden käsittelystä toimipaikassa

Palaute käsitellään, ja asiakkaalta tai hänen omaiselta saatuun palautteeseen vastataan toivomusten mukaan. Asiakaspalautteet käsitellään palavereissa.

Kuvaus palautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä

Kyselyn ja muun palautteen kautta saadaan tietoa asiakkaiden näkemyksistä. Asiakaspalaute on säännöllinen osa yrityksen toiminnan kehittämistä ja suunnittelua.

Kuvaus menettelytavoista muistutuksiin vastaamisesta

Muistutukset käsitellään myös yksikön omassa palaverissa ja tarvittaessa yksittäisen työntekijän kanssa. Muistutukseen reagoidaan tilanteen vaatimalla tavalla.

11. Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja valvonta

Kuvaus omavalvonnan toteutumisen seurannasta

Omavalvonnan toteutumisen seuranta sisällytetään johdon katselmuksiin, jotka tehdään

johtoryhmän kokouksissa.

Missä yrityksen omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yrityksen toimistolla Pitäjänmäentie 20 C 52, 00380 Helsinki sekä yrityksen kotisivuilla osoitteessa www.medikulta.fi 

Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarpeen vaatiessa. Menettelyohjeisiin tulleet muutokset

kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelma vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa palveluiden tuottaja ts. palveluista vastaava johtaja. Havaitessaan puutteita omavalvontasuunnitelmassa valvontaviranomainen voi vaatia sen täydentämistä, korjaamista tai muuttamista, jotka toteutetaan välittömästi.

Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja niistä tiedotetaan henkilökunnalle. Omavalvontasuunnitelma vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään.

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa kotipalveluvastaava.